‹›

نکات فرهنگی، آموزشی وتربیتی

نکات ومطالب تازه علمی ازتمام نقاط جهان

نکات فرهنگی، آموزشی وتربیتی

نکات ومطالب تازه علمی ازتمام نقاط جهان

نکات فرهنگی، آموزشی وتربیتی
من محمد طاها حقیر سعی می کنم تابا گذاشتن مطالبی فرهنگی وعلمی در وبلاگ نسیم دانش رضایت شماراجلب کنم وامید وارم شما عزیزان هم ازمن حمایت کنید واین وبلاگ را همگی با یاری هم بسازیم

مهارت های مدیریتی

سه شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۲۰ ب.ظ


مدیریت آموزشی از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی می باشد. در سازمانهای آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعالیت، روشهای اجرا و اهداف پیچیده آن، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است....... چنان چه شما مایلید در این باره اطلاعات بیشتری داشته باشید به ادامه مطلب مراجعه کنیدمهارتهای مدیریتی

مدیریت آموزشی از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی می باشد. در سازمانهای آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعالیت، روشهای اجرا و اهداف پیچیده آن، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. افزون بر اهمیت فوق، شرایط پیچیده نظام آموزش متوسطه لزوم توجه به تواناییهای فکری و ذهنی و مهارتهای مدیران واحدهای آموزشی را بیش از پیش آشکار می سازد.

مدیریت آموزشی در نظام آموزش متوسطه مرکز ثقل فعالیتها قرار گرفته و به عنوان منبع انرژی روانی شرایط مساعد انگیزش را برای کادر تعلیماتی و فراگیران هموار می‌سازد. از طرف دیگر توسعه و پیدایش بخشهای جدید در واحدهای آموزشی بطور عرضی باعث گسترش سازمان مدارس شده و هماهنگی عوامل انسانی و مادی را دشوارتر می نماید. با توجه به موارد فوق مدیران واحدهای آموزشی ضمن دارا بودن شرایط اختصاصی از قبیل مدرک و رشته تحصیلی متناسب، تجربه آموزشی، تاهل و باید از مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی لازم نیز برخوردار باشند. (محمدلو 1378، ص65)

بررسیهایی که در سالهای اخیر درباره ناکامی های سازمانها و موسسات اجتماعی انجام گرفته است نشان می دهد که درصد بالایی از شکست ها، پیامد مدیریت نالایق و ناآزموده بوده است، مدیرانی که تواناییها و مهارتهای لازم را نداشته اند.

این ناکامی ها توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مدیریت را به خود جلب کرده و موجب گردیده است که تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گیرد تا جایی که تئوریهای فراوانی در زمینه سبک و سلوک و مهارتهای مدیریت به منصه ظهور برسد. از شواهد موجود می توان به نتایج پایان نامه بررسی و تعیین نیازهای آموزش مدیران مدارس متوسطه اشاره کرد که در آن مدیران در اکثر زمینه هایی که باید مهارتها و دانشهای لازم را داشته باشند اعلام نیاز به آموزش نموده اند. (مرادی، 1373)

همچنین یکی از صاحب نظران در کتاب خود درباره ضعف مهارتی مدیران و معلمان این چنین بیان می کند: مدارس ما، متاسفانه هنوز به شیوه هایی که در نیم قرن گذشته شکست آفرین بوده اند اداره می شود.

رفتارهای مدیریت و رهبری در آنها، با تحولات آموزش و پرورش در این عصر همخوانی ندارند، ملاکهای عمد و عمل بایدهای اداری است، حتی در برقراری روابط انسانی و رعایت جوانب انسانی کار، نقاط ضعف اساسی وجود دارد.

اغلب معلمان و مدیران ما علاقه چندانی به تفکر درباره کار و وظیفه خود ندارند و چندان نیازی به آموزش فراتر در زمینه فعالیت خود احساس نمی کنند. امر تعلیم و تربیت، به مثابه امور عادی اداری مرسوم در سایر سازمانهای اداری کشور تلقی شده و با معیارهای رایج آن سازمانها اداره می گردد. عدم اعتنا به ابتکار و نوآوری، به مرور، مدیران و معلمان را به مهره ای اداری واجرایی مبدل ساخته است، در نتیجه، بحث و تفکر درباره کار یا آموزش و کسب مهارتهای جدید در زمینه آن، برای آنها بی فایده و فاقد ارزش عملی جلوه می کند. (علاقه بند، 1374، ص3)

صاحب نظران معتقدند که مدیریت در کشورهای جهان سوم یا بحران مواجه است. البته بحران مدیریت نه تنها در مدیریت دولتی و صنعتی بلکه در مدیریت آموزشی نیز به وقوع پیوسته است. برخی بر این باورند که بحران مدیریت در کشور بدین معنی نیست که رشته امور از دست مدیران خارج شده باشد، بلکه بحران در شرایط حاضر، به کمرنگ شدن صلاحیت و قابلیت مدیریت به سبب کاهش مداوم منابع کمیاب و افزایش حجم و نوع مسائل مبتلا به مدیریت اشاره می کند. (کمالی خلخالیان، 1378، ص18)

فیلیپ کومبز (PH.Combs) در کتاب بحران جهانی تعلیم و تربیت یادآور می شود که: «اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع پیوندد، این تحول و دگرگونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود. (عسگریان، 1373، ص 248)

 مهارت مدیریتی: مهارت مدیریتی به توانایی های قابل پرورش شخص که در عملکرد و ایفای وظایف منعکس می شود اشاره می کند. بنابراین، منظور از مهارت، توانایی به کار بردن موثر دانش و تجربه شخصی است که رابرت کاتز آنها را به سه دسته فنی، انسانی، ادراکی تقسیم کرده است. (علاقمند، 1372، ص183)

مهارت فنی (Technical Skill): عبارت است از توانایی به کاربردن دانش، روش، تکنیک و وسایل لازم برای اجرای وظایف خاصی که از راه تجربه، آموزش و تعلیم حاصل شده است (پارسائیان و اعرابی، 1377، ص9). به عبارت دیگر مهارت فنی عبارت از توانایی و مهارت انجام یک فعالیت با روش و با تکنیک های درست است که دارای جنبه عملی بوده و در محیط کار بطور عینی بکار گرفته شود (میرکمالی، 1375، ص111). در این پژوهش منظور از مهارت فنی همان موضوعاتی است که پرسشنامه می سنجد و این موضوعات در قسمت ابزار اندازه گیری مشخص شده است.

مهارت انسانی (Human Skill): مهارت انسانی قدرت و توانایی تشخیص در کارکردن با مردم و انجام دادن کار بوسیله آنها که شامل درک و فهم انگیزش و به کاربردن رهبری موثری است می باشد.

به عبارت دیگر مهارت انسانی در اینجا توانایی مدید در ارائه کار ثمربخش به عنوان یکی از اعضای گروه و ایجاد تفاهم و همکاری در بین گروهی است که هدایت و رهبری آن را برعهده دارد. (غنوی، 1377، ص34)

دسته بندی مهارتهای مدیران اموزشی:1-مهارت دربرقراری روابط صحیح انسانی2-مهارت در هدایت ورهبری گروهی3-مهارت درامورسازماندهی وانتخاب همکاران مناسب اموزشی4-مهارت در اموراموزشی وپرورشی(فنی)

5-مهارت در اموراداری ومالی وتدارکاتی6-مهارت درنظارت وارشیابی:ازمهارتهای لازم مدیران مختلف ازجمله مدیران اموزشی را مهارت انان درنظارت وارزشیابی ذکرمی کنند.

تعریف کنترل(نظارت)1-کنترل:یعنی مقایسه ی عملیات انجام شده بامعیارهای تعیین شده.2-کنترل(نظارت)یعنی رسیدگی به اینکه ایا کلیه اموروفعالیتها مطابق بامقررات ودستورات صورت می گیرند یا نه.(2)بنابراین کنترل یا نظارت وسیله ای برای نیل به هدف تلقی می گردد. 

مراحل کنترل(نظارت)1-تشخیص وتعیین هدف یااهداف هرسازمان وانتخاب معیارهاوموازین صحیح به منظور نظا رت وارزیابی نتایج عملیات.2-نظارت برفعالیتها،عملکردها،سنجش واندازه گیری انها.3-مقایسه ی عملکرد و نتایج عملیات بااهداف وموازین ومعیارهای پیش بینی شده.4-اتخاذ تصمیمات مناسب به منظورجلوگیری از وقوع تکرارانحرافات ،این مرحله مهمترین مرحله است که امر نظارت را ثمربخش می سازد واهداف نظارت رامحقق می کند.

منابع:

1-علاقه بند،علی،مقدمات مدیریت اموزشی،انتشارات بعثت،1383

2-علاقه بند،علی،مدیریت اموزشی،1375 ،ص

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۵/۱۳
محمد طاها حقیرابراهیم ابادی

مدیریت

مدیریت اموزشی

نظرات  (۲)

کار ما در زندگی، پیشی گرفتن از دیگران نیست، بلکه پیشی گرفتن از خودمان است
کتاب آخرالزمان خانواده " تمدن بچه ننه " تالیف استاد علی اکبر خانجانی در اینترنت منتشر شده است.
 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی